Helsingin Fiskari

Asunto Oy Helsingin Fiskari

Verkkosaarenkatu 8
00580 Verkkosaari

Oulun Rakennusteho Oy on käynnistänyt Asunto Oy Helsingin Fiskari -nimisen HITAS-kohteen rakentamisen Helsingin Kalasatamaan. Asuntojen osto-oikeus arvotaan ostajaehdokkaiden kesken Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Lapsiperheet ovat etusijalla perheasuntojen arvonnassa. Perheasunnolla tarkoitetaan kolme huonetta käsittävät ja sitä suuremmat asunnot.

Lapsiperhe on hakijatalous:

  • johon kuuluu hakuaikana vähintään yksi alaikäinen lapsi
  • raskaus ja vireillä oleva adoptio otetaan huomioon

Asunnon hakeminen ja arvontaan osallistuminen

Asuntoja haetaan sähköisellä hakemuksella osoitteessa: www.helsinginfiskari.fi, hakuaika alkaa 1.8.2023 klo 08.00 ja päättyy 15.8.2023 klo 18.00. Asunto Oy Helsingin Fiskarin asuntojen arvontaa koskevaa hakemusta ei voi jättää muilla tavoin kuin tätä sähköistä lomaketta käyttäen. Muualla tavoin tulleita hakemuksia tai hakuajan ulkopuolella lähetettyjä hakemuksia ei oteta huomioon asuntoja arvottaessa.

Haettaessa annetaan seuraavat hakija/hakijoiden tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • henkilötunnus (tai syntymäaika)
  • puhelinnumero
  • kotiosoite (osoite, jossa kirjoilla)
  • sähköpostiosoite

Lapsiperhehakijoiden tulee lisäksi ilmoittaa:

  • vähintään yhden perheeseen kuuluvan alaikäisen lapsen nimi ja syntymäaika tai tieto raskaudesta tai adoptioluvasta. Raskaustodistus tai adoptiolupa esitetään rakennuttajalle ennen kauppakirjan allekirjoitusta.

Hakulomakkeella hakijoiden on myös vakuutettava kaikki antamansa tiedot oikeiksi.

Hakijalla tarkoitetaan arvontaan osallistujaa ja tulevaa ostajaa. Jos ostajia on useampi henkilö (esim. avio-, avopuolisot), tulee heidät molemmat merkitä kyseisen asunnon hakijaksi (=hakijatalous). Näitä tietoja ei voi muuttaa myöhemmin.

Puolisot (myös erillään asuvat tai joiden avioero on vireillä) voivat osallistua arvontaan vain yhdellä hakulomakkeella joko yhdessä tai toinen puoliso yksin. Puolisoita ovat aviopuolisot, avopuolisot ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevat.

Vanhempiensa kanssa asuva, täysi-ikäinen, omaan talouteen muuttava lapsi voi osallistua arvontaan omalla hakulomakkeellaan.

Samassa asunnossa asuvat, eri talouteen kuuluvat henkilöt, jotka hakevat kumpikin omaa asuntoa, voivat osallistua arvontaan omilla hakulomakkeillaan

Hakija/hakijatalous voi osallistua arvontaan ainoastaan yhdellä (1) hakemuksella ja hakea siinä enintään yhtä (1) asuntoa. Arvonnassa saatua oikeutta ei voi siirtää edelleen.

Arvontaan voivat osallistua vain yksityishenkilöt, eivät yritykset tai muut yhteisöt. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö.

Helsingin kaupungin asuntopalvelut-yksiköllä on oikeus tarkastaa hakulomakkeella annetut tiedot väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen käsittely: Kaikkien Hitas-asuntojen arvontaan osallistuvien ja kaikkien Hitas-asunnon ostajien henkilötiedot luovutetaan Helsingin kaupungin asuntopalvelut-yksikölle. Osallistumalla arvontaan hakija hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn Helsingin kaupungin asuntopalvelut-yksikön ylläpitämässä Hitas-palvelujen asunto- ja omistajarekisterissä.

Ohjeet HITAS-asunnon hakemiseen

1. Valitse asunto, jota aiot hakea

Tutustu asuntojen ja taloyhtiön tietoihin sekä muihin internet-sivuilla (www.helsinginfiskari.fi) oleviin lisätietoihin. Asuntoja koskevista ns. HITAS-ehdoista voit lukea tarkemmin Helsingin Kaupungin verkkosivuilta (hel.fi/hitas).

Lue tiedot huolellisesti ja valitse asunto (enintään yksi (1) asunto), jota aiot hakea. Huom. Asunto A03 ei ole arvonnassa mukana, koska se myydään HITAS-järjestelmän puitteissa Helsingin kaupungille.

2. Arvontatunniste

Saat hakijakohtaisen arvontatunnisteen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli jostain syystä et saa arvontatunnistetta kahden (2) arkipäivän sisällä hakemuksen jättämisestä ota yhteys Rakennustehoon sähköpostilla osoitteeseen hitas@rakennusteho.fi

Säilytä arvontatunnisteesi huolella.

3. Asuntojen arvonta ja aikataulu

Asunnot arvotaan kaikkien hakuajan päättymiseen mennessä saapuneiden hakemusten kesken Rakennustehon aluetoimistossa Espoossa. Kullekin asunnolle arvotaan ensisijainen varaaja sekä 4 (neljä) varasijoille tulevaa. Arvonnan valvojana toimii Helsingin kaupungin asuntopalvelut-yksikön edustaja. Arvonta tapahtuu järjestämällä kunkin asunnon kaikki hakijat arvan mukaiseen järjestykseen taulukkolaskentaohjelman satunnaisluvun perusteella.

Arvonnassa sijoille 1-5 tulleiden hakijoiden arvontatunnisteet julkaistaan arvonnan suorittamisen jälkeen 22.8.2023 klo 12.00 internet-sivuilla osoitteessa www.helsinginfiskari.fi jossa voit käydä tarkistamassa, löytyykö arvontatunnisteesi listalta. Mikäli hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja ja/tai hakijatalous on jättänyt useampia hakemuksia, hakijan hakemus/hakemukset poistetaan arvonnasta tai jo saatu osto-oikeus hylätään.

Julkistetut arvontatunnisteet osoittavat asuntokohtaisen varausjärjestyksen (ensimmäisenä oleva arvontatunniste = 1. varaaja, toiseksi arvottu arvontatunniste on = 2. varaaja jne.)

Julkistamme internet-sivulla ainoastaan arvontatunnisteet, henkilötietoja ei julkaista. Asuntovaraus koskee ainoastaan sitä henkilöä/henkilöitä, joka/jotka on merkitty hakemuslomakkeessa ko. asunnon hakijaksi/hakijoiksi. Arvontatunnistetta ei siis voida siirtää toiselle eikä myöskään vaihtaa toiseen asuntoon. Ostaja voi olla varaajana/ostajana vain yhdessä uustuotannon Hitas-asunnossa eikä kauppakirjaan perustuvia oikeuksia voi siirtää rakennusaikana.

4. Yhteydenotto arvonnan voittajiin

Otamme yhteyttä kunkin asunnon 1. varaajaan sähköpostitse mahdollisimman pian arvonnan jälkeen. Hakijalle tarjotaan yhteydenotosta lukien neljä (4) arkipäivää aikaa harkita, haluaako hakija ostaa arvonnan perusteella hänelle tarjotun asunnon. Mikäli varaaja ilmoittaa halukkuudesta ostaa tarjottu asunto, allekirjoitetaan kauppakirja asunnosta viikon kuluessa siitä, kun RS-valmius kohteelle on saavutettu, arviolta syyskuun aikana 2023. Mikäli arvonnassa 1. sijalle tullut hakija ilmoittaa, että ei halua tehdä kauppaa hänelle tarjotusta asunnosta tai mikäli hakijaa ei tavoiteta neljän (4) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta, hakijan varaus peruuntuu ja oikeus tehdä kyseistä asuntoa koskeva kauppa siirtyy arvonnassa seuraavalle varasijalle tulleelle hakijalle.
Pyydämme, että selvitätte etukäteen asunnon kauppahinnan rahoitukseen liittyvät asiat.

Mikäli 1. sijalla oleva varaaja ei tee kauppaa ja varaus peruuntuu, 2. varaajaan otetaan yhteyttä ja varasijalle tulleella hakijalla on kaksi (2) arkipäivää aikaa harkita, haluaako hakija ostaa asunnon. Mikäli hakija ilmoittaa haluavansa ostaa asunnon, kauppakirja allekirjoitetaan kalenteriviikon kuluessa siitä, kun RS-valmius kohteelle on saavutettu, arvio syyskuun aikana 2023. Sama toistuu muiden varasijoilla olevien suhteen. Mikäli yksikään sijoille 1-5 tulleista varaajista ei tee kauppaa, myydään asunnot ensin kauppaan halukkaille kuluttajille, HITAS-omistamisrajoitusten puitteissa. Myynnissä olevista asunnoita ilmoitetaan verkkosivustolla www.helsinginfiskari.fi sekä asunnot.oikotie.fi

Sujuvan kaupanteon mahdollistamiseksi tutustuttehan huolellisesti ennakkomateriaaliesitteeseen, hinnastoon, rakennustapaselostukseen ja suunnitelmiin jo ennen arvontaan osallistumista.

Asuntopalvelut tarkistaa ostajan/ostajatalouden muut Hitas-omistukset ennen kaupantekoa. Ostajan/ostajatalouden on luovuttava muista Hitas-omistuksista omistusoikeudella ja hallintaoikeudella uuden Hitas-asunnon valmistumiseen mennessä.

Alustava maksuerätaulukko

Erä 1 Viikon kuluttua kaupanteosta 11,0 %
Erä 2 15.10.2024 11,0 %
Erä 3 15.11.2024 11,0 %
Erä 4 15.1.2025 10,0 %
Erä 5 30.4.2025 10,0 %
Erä 6 31.5.2025 10,0 %
Erä 7 15.8.2025 10,0 %
Erä 8 15.12.2025 9,5 %
Erä 9 kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt asunnot 14,0 %
Erä 10 käyttöönotettavaksi, ts. valmistumisajankohta 3,5 %

 

Arvioitu valmistumisaika 30.12.2025